OH YA! WORKING HARD 

WEAK SKILL 15 min plus wod OR

30 min weak skill or strength

CARDIO AND CORE, 1x

start bike, row or skip for 1 min

1 min plank holds on bosu moving forward and back

bike, row or skip 2 min

1 min plank on bosu moving side to side

bike, row or skip 3 min

1 min plank on bosu extending 1 arm at a time

bike row or skip 5 min

1 min V sit to standing on Bosu